شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات

شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات بای هر شخص مکتوب می باشد .
آموزش های لازم ارائه می شود و بعد از اطمینان از یادگیری و قبول شرح وظایف پرسنل مربوط آن را تایید و امضا کرده و موظف به رعایت مفاد آن می باشد .
سیستم های نظارتی بر عملکرد پرسنل نظارت می کند و آموزش های مستمربرای بهبود عملکرد اجرا می شود.
پرسنل جدید بعد از آموزش های لازم در فرایند ارزشیابی قرار گرفته و در صورت تایید مدیریت سوپروایزر و مسئول فنی وارد سیستم کاری آزمایشگاه می شود

مستندات موجود در آزمايشگاه

مستندات آزمایشگاه در مکانهای مشخص بایگانی می شود و اجازه دسترسی و مطالعه بر اساس اختیارات هر شخص وجود دارد.
دستور العمل های مورد نیاز پرسنل پذیرش در کلیربوک مشخص در پذیرش قرار داده شده تا در موارد ضروری مراجعه شود
فایلهای علمی ، دستورالعمل های آزمایشگاههای ارجاع ، دستور العملهای داخلی و غیره بصورت الکترونیک در پوشه USB sharing قرار داده شده تا از همه سیستمهای کامپیوتری مستقر در نقاط مختلف آزمایشگاه در دسترس بوده و در صورت لزوم مراجعه شود
هرگونه تغییری در مستندات با تایید مسئول فنی می باشد و اطلاع رسانی مربوطه انجام می شود.
مستندات قدیمی با مهر باطل شد باطل می شود و بایگانی می شود
مستندات الکترونیک در نرم افزار تریتا تحت نظارت خانم خزاعی فر و مسئول فنی می باشد و توسط ایشان به روزرسانی می شود.

اجرايی شدن الزامات استاندارد

کارشناسان فنی مسئول هر بخش بایستی به روش انجام آزمایشات تسلط علمی و حرفه ای داشته باشند
کلیه مستندات خود را مکتوب و به روز رسانی کنند
دستور العمل های آزمایشات را تهیه و طبقه بندی کرده ، به تایید مسئول فنی رسانده و در دسترس قرار دهند.
همه کارکنان آزمايشگاه بایستی به نظامنامه کيفيت و مستنداتی که در نظامنامه به آن ارجاع شده دسترسی و به مفاد وکاربرد آن آگاهی کامل داشته باشند.
روش های پايش و اطمينان از اجرای صحيح فعاليت ها:
برای اطمینان از صحت عملکرد فرایند انجام آزمایش از روش های زیر استفاده می شود:
-استفاده از نمونه مجهول یا دستکاری شده
-بررسی نتایج شرکت در کنترل کیفی خارجی کشوری
– ممیزی دوره ای
-مقایسه نتایج با ازمایشگاه های رفرانس و همکار

مديريت موارد عدم انطباق:

موارد عدم انطباق بصورت ماهانه یا فصلی توسط سیستم مدیریت کیفیت و مسئول فنی آزمایشگاه بررسی می شود موارد پیشگیرانه و یا اصلاحی تعیین و ابلاغ یا اجرایی می شود
موارد عدم انطباق به سه گروه خفیف متوسط و شدید تقسیم بندی میشود
در صورت مشاهد موارد عدم انطباق خفیف تکرار شونده یا متوسط در سه یا چهار نوبت یا شدید در دو یا سه نوبت و تکرار پذیری توسط شخص خاص و عدم رعایت اصول و اساسنامه ازمایشگاه بعد از نذر شفاهی و کتبی پرسنل مربوطه اخراج می گردد.
در پایان هر ماه پرسنل نمونه معرفی و تشویق مالی می گردد
در پایان سال برای پرسنلی که کمترین موارد عدم انطباق را داشته باشد پداداش مالی مازاد در نظر گرفته می شود